https://mobilenet.vn tổng hợp và liệt ra những blockchain technology dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.What is Blockchain Technology? – IBM

 • Tác giả: www.ibm.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(760 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Blockchain defined: Blockchain is a shared, immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network.

Xem ngay

2.What Is Blockchain Technology? How Does It Work? – Built In

 • Tác giả: builtin.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(307 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.What is Blockchain Technology? How Does Blockchain Work …

 • Tác giả: www.simplilearn.com
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(246 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.What Is a Blockchain? How Does It Work? – Investopedia

 • Tác giả: www.investopedia.com
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1713 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: The goal of blockchain is to allow digital information to be recorded and distributed, but not edited. In this way, a blockchain is the foundation for immutable …

Xem ngay

5.Blockchain Explained: What is blockchain? | Euromoney Learning

 • Tác giả: www.euromoney.com
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1314 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: A blockchain is essentially a digital ledger of transactions that is duplicated and distributed across the entire network of computer systems on the blockchain.

Xem ngay

6.Blockchain – Wikipedia

 • Tác giả: en.wikipedia.org
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(792 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: A blockchain is a type of Digital Ledger Technology (DLT) that consists of growing list of records, called blocks, that are securely linked together using …

Xem ngay

7.Making sense of bitcoin, cryptocurrency and blockchain – PwC

 • Tác giả: www.pwc.com
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(499 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: A blockchain is a decentralized ledger of all transactions across a peer-to-peer network. Using this technology, participants can confirm transactions without a …

Xem ngay

8.What is Blockchain Technology? – Amazon AWS

 • Tác giả: aws.amazon.com
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1592 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Blockchain technology is an advanced database mechanism that allows transparent information sharing within a business network. A blockchain database stores …

Xem ngay

9.What Is Blockchain? – Forbes Advisor

 • Tác giả: www.forbes.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(370 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về blockchain technology trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .